Публікації:
Іноземною мовою:
1.    Bezsmertna, I. U. Textarbeit bei dem Lehren und Erlernen vom Deutsch als Folgesprache (Tertiärsprache). // Germanistik in der Ukraine Band 4. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С.134-139.
2.    Bezsmertna, I. U. Prinzipien der kognitiven und sprachlichen Gestaltung. // Україна і світ: діалог мов та культур, Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції, 19-21 березня 2014 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – с.478-480.
3.    Bodarenko, E. Zur Professionalisierung der Deutschlehrerausbildung. // Germanistik in der Ukraine. Jahrheft 9. 2014. – Kyjiw. –  S. 246-252. 
4.    Bodarenko, E. Kooperative sozial- und Arbeitsformen im Deutschunterricht // Germanistik in der Ukraine. Jahrheft 10. 2015. – Kyjiw. –  S. 242-247. 
5.    Bodarenko, E. Gruppenarbeit als eine der kooperativen Sozialformen im DaF-Unterricht // Germanistik in der Ukraine. Jahrheft 11. 2016. – Kyjiw. –  S. 223-228.
6.    Vitomska, N. M. Les moyens d’expression des notations colorées dans le roman d’Emile Zola “Germinal” // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка; Логос, 2006 – Вип. 9. - С. 402–407.
7.    Lemeshchuk, V. R. Social Fear as a Superstructure of Natural Fear // XI European Congress of Psychology, Oslo, Norway, 7-10 July, 2009. – Amendments. – P.14. – Pos002.
8.    Lemeshchuk, V. R. Social Fear of Children and Teenagers // Xth European Congress of Psychology. – Prague: Union of Psychologists Associations of the Czeck Republic (UPA), 2007. – Abstract 335.
9.    Lemeshchuk, V. R. Social fear as a peculiar phenomenon of adolescence // XXIX International Congress of Psychology, Berlin, 2008. – Abstract 15409.
10.    Padalka, O. Der Satzakzent in seiner Funktion als Ausdrucksmittel der kommunikativen Absicht (in der politischen Rede) // Germanistik in der Ukraine. – K.: Verlagszentrum der KNLU, 2013. – Jahrheft 8. – S. 95-100.
11.    Padalka, O. Zum Problem der Korrelation der Intonationskomponenten und der Sprecherabsicht // Germanistik in der Ukraine. — K. : Verlagszentrum der KNLU, 2012. – Jahrheft 7. – S. 126-130.

У співавторстві:
12.    Вольфовська О. О., Лукша І. І. Застосування системи дескрипторів на заняттях з іноземної мови: [тези] // Матеріали науково-практичної конференції „Мова, освіта в контексті Болонського процесу”, 1-2 квітня 2009 року. – С.189-194. 
13.    Грежук Ю. В., Кузьменко В. І. Язык парадокса в поэзии Эмили Дикинсон “The Chariot” / Ю. В. Грежук, В. І. Кузьменко // Молодежь и наука: реальность и будущее: Материалы IV Международной научно-практической конференции / Редкол.: О. А. Мазур, Т. Н. Рябченко, А. А. Шатохин. – Невинномысск: НИЭУП, 2011. – Том 1. – С. 499 – 501.
14.    Грежук Ю. В., Кудіна В. В. Основні проблеми проведення практичних занять з іноземної мови у вищій школі та шляхи підвищення ефективності їх організації // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць / За заг. редакцією О. В. Матвієнко, укладач В. В. Кудіна. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – № 47. – С. 16 – 21. 
15.    Діккенс, Чарлз. The Adventures of Oliver Twist (Пригоди Олівера Твіста) / Укладачі: Тетяна Коробейникова, Наталя Шульгач, Вікторія  Лемещук, 2017. – К.: Арій, 160 с.
16.    Дубровська І. Б., Конопляста К. І.Феномен інтерференції при вивченні німецької мови як другої іноземної після англійської // Матеріали науково-практичної конференції „Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції” 21-23 квітня 2010 року. Київ.: КНЛУ, 2010. – С.250-254. (320с.) 
17.    Зінченко О. А., Стеріополо О. І. Гендерні розбіжності вимовляння німців // Читання як засіб розвитку іншомовної мовленнєвої компетенції. Зб. матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл.: Ізмаїльський ун-т, 2010. – С. 28-36. – (120 с.) 
18.    Збірник завдань для самостійної позааудиторної роботи студентів ІІІ курсу з англійської мови як другої іноземної. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2010. – 126 с. – (Гущина І. Є., Зіневич В. В., Нагорна С. С., Ципоруха О. Г.)
19.    Збірник завдань з розвитку навичок граматики англійської мови для студентів ІІІ курсу, які вивчають англійську мову як другу іноземну. − К.: Видавничий центр КНЛУ. − 2010. − 193с. – (Шульгач Н. В., Шимко Г. О., Птуха В. А.)
20.    Збірник тестових завдань для аудиторної та поза аудиторної роботи студентів 4 курсу, які вивчають англійську мову як другу іноземну. Частина II. Education. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2012. – 120 с. (Моренцова А.В., Малишева А.В., Смітюк І.Л.)
21.    Навчальний посібник для самостійної роботи з німецької мови як другої іноземної для студентів 5 курсу.: [Навчальний посібник для самостійної роботи з німецької мови як другої іноземної для студентів 5 курсу].  / Уклад. І. Ю. Безсмертна, І. В. Корнійко – К.: Вид.центр КНЛУ, 2014. – 100 с.

Авторські:
22.    Безсмертна І. Ю. Навчальний посібник для самостійної роботи з німецької мови як другої іноземної для студентів 5 курсу. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2014.
23.    Вітомська Н. М. Лейтмотивні слова-образи в художньому світобаченні Е. Золя (на матеріалі роману “Розгром”).// Вісник Київського національного лінгвістичного університету: Серія Філологія Том… №… – К.: Вид.центр КНЛУ, 2006 .
24.    Вітомська Н. М. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка; Логос, 2006 – Вип. 9. – С. 402–407.
25.    Вітомська Н. М. Психологічний імпресіонізм пейзажу, портрету  та інтер'єру в новелі П.Ж.Сталя “Маруся”. // 60 років ЮНЕСКО: погляд у майбутнє: Тези доповідей наукової конференції кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 22-23 лютого 2006 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. С. 35–37.
26.    Вітомська Н. М. Стильова палітра антиклерикально роману “Завоювання Плассана” Е. Золя. // Вісник Київського Славістичного університету. Серія Філологія.
27.    Вітомська Н. М. Стилістична роль жовтого кольору в зображенні житла” (на матеріалі роману Е. Золя “Щастя Ругонів”). // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики Зб. наук. пр./ - К.: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / Від. Ред. Н.М. Корбозерова. – К.: Логос, 2006. – Вип. 10.
28.    Вітомська Н. М. Експресивне трактування тьмавого колориту в романі Еміля Золя “Щастя Ругонів”. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики Зб. наук. пр./ - К.: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / Від. Ред. Н.М. Корбозерова. – К.: Логос, 2006. – Вип. 11.
29.    Дубровська І. Б. Metaphorik von biblischen Antroponymen in der deutschen Sprache // Каразинські читання: Людина, мова, комунікація. [Тези доповідей XIV міжнародної конференції з міжнародною участю. –  Х: ХНУ імені Каразіна В.Н, 2015. – С.54-55 (274 с.)
30.    Дубровська І. Б. Відображення біблійної картини світу в пареміях з семантичними компонентами, пов’язаними з поняттям «війна-мир» (на прикладі німецьких та українських прислів’їв та приказок) // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30–1 березня-квітня 2016 року. – К.: Вид. Центр. КНЛУ, 2016. – С.99-101. (795 с.)
31.    Дубровська І. Б. Особливості функціонування евфемізмів біблійно-християнського походження в сучасній німецькій мові // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К.: Вид. Центр. КНЛУ, 2015. – С. 115-117 (794 с.)
32.    Дубровська І. Б. Соціокультурні компетенції та християнські традиції у навчанні іноземних мов. комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії». – Рівне: О.Зень, 2016. ‒С.163-165 (200 с.)
33.    Дубровська І. Б. Терапевтическая метафора в «Большом огласительном слове Григория Нисского (на материале Большого огласительного слова)». // Матеріали 11-12 Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, студентів і молоді «Від духовних джерел Візантії до сучасності». – Част.1. –К: Київський славістичний ун-т.2013. – С.8-14. (86 с.)
34.    Дубровська І. Б. Фразеологічні біблеїзми в сучасному мовному дискурсі. Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної
35.    науково-практичної конференції, 29–31 березня-квітня 2017 року. – К.: Вид. Центр. КНЛУ, 2017. – С.95-97. (795 с.)
36.    Дубровська І. Б. Парні фразеологізми біблійного походження. // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. – Київ.: Видавничий центр КНЛУ, 2017. Вип.35. – С.31-36. (370 с.)
37.    Грежук Ю. В. Хеджинг як засіб вираження невпевненості та ввічливого уникнення категоричності // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19 – 21  березня 2014 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 101 – 103.
38.    Грежук Ю. В. Хеджинг як стратегія уникнення відповідальності (на матеріалі сучасного англомовного діалогічного дискурсу) // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 18. – Т. I (176). – С. 171 – 177.
39.    Грежук Ю. В. Роль хеджів у сприйнятті мовлення співрозмовників (на матеріалі англомовного діалогічного дискурсу) і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29 – 31 березня 2017 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 75 – 77.
40.    Ларькова Л. Х. Функціональна роль вільних словосполучень в процесі комунікації. // Збірник наукових доповідей: Міжнародної конференції по функціональній лінгвістиці. – Ялта, 2005. – Жовтень
41.    Ларькова Л. Х. Семантична адаптація іншомовних лексичних одиниць в сучасній німецькій мові. // 60 рокув ЮНЕСКО: погляд у майбутнє: Тези доповідей наукової конференції кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 22-23 лютого 2006 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. – С. 120–122.
42.    Лемещук В. Р. Динаміка соціальних страхів сучасних підлітків. // Практична психологія та соціальна робота / гол. ред. О. В. Губенко. – К.: Социс, 2006. – № 12. – С. 35-39 (частина I); 2007. – № 1. – С. 71-78. (частина II).
43.    Лемещук В. Р. Орієнтація викладача на засади раціогуманізму у взаємодії зі студентом // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, 30 березня-1 квітня  2011 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 109-111.
44.    Лемещук В. Р. Особливості соціальної взаємодії учителя з учнями підліткового віку  // Гуманістичні універсалії освітнього простру: можливості для самореалізації особистості; матеріали Всеукраїнської конференції 28-29 вересня 2007 р. / За ред. Г.О. Балла і Н.А. Бастун. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 159-162.
45.    Лемещук В. Р. Соціальний страх у контексті навчально-виховної взаємодії „студент-викладач” // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, 2-4 квітня 2008 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – С. 319-322.
46.    Лемещук В. Р. Як викладач може допомогти дезадаптованому студенту покращити успіхи в навчанні. // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, 3-5 квітня 2015 року. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 680-682. (794 с.)
47.    Падалка О. В. Політична промова та її просодичні характеристики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2012. – №6 (231). – С. 66-69.
48.    Падалка О. В. Інтонаційні моделі як засіб диференціації комунікативних типів висловлення // Нова філологія : [зб. наук. праць]. — Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – №56. – С. 133-137.
49.    Падалка О. В. Просодичні параметри актуального членування партійної промови Ангели Меркель / О. В. Падалка // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Вид. дім “Родовід”, 2013. – Вип. 668. — С. 113—121.
50.    Падалка О. В. Методика проведення та лінгвістична інтерпретація результатів акустичного аналізу просодики комунікативного членування німецької промови. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2014. – Вип. 42. – С. 124-128.
51.    Падалка О. В. Роль мелодики и пауз в актуальном членении немецкой политической речи. // Scripta manent: [Междунар. реценз. мультилингв. журнал]. – Тбилиси : Грузин. технич. ун-т, 2014. – №2 (22). – С.41-46.
52.    Падалка О.В. Перцептивні характеристики просодики актуального членування сучасної німецької політичної промови. // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки, 2015. – № 7. – С. 44-48.
53.    Падалка О.В. Аудитивний аналіз просодики політичної промови за методом семантичного диференціала // Мова. Мовлення. Комунікація: [Зб. статей на честь О.І. Стеріополо] / відп. ред. Р. В. Васько. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016 – С. 279-285.
54.    Падалка О.В. Iнтонацiйнi моделi у промовах сучасних нiмецьких полiтикiв / О.В. Падалка // Нова фiлологiя. [Збiрник наукових праць]. - Запорiжжя: ЗНУ, 2017. - 69. –С. 148-155.
55.    Птуха В. А. Національно-культурний компонент значення в англійських та українських мовних одиницях на позначення одягу. // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. Корольова А. В.]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – Ч. 1. – С. 93–98.
56.    Птуха В. А. Типи номінацій одягу в англійській та українській мовах. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Іваницька Н. Л.]. – Вінниця : ВДПУ, 2011. – Вип. 14. – С. 253–257.
57.    Птуха В. А. Антропоцентричні моделі артефактних номінацій одягу в англійській та українській мовах. // Слов’янський збірник : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Кондратенко Н. В.]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. 1. – С. 196–203.
58.    Птуха В. А. Фреймова організація номінацій одягу в англійській та українській мовах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Філологія" / [гол. ред. А. В. Корольова]. – К. : Вид-во КНЛУ, 2012. – Т. 15. – № 1. – С. 144–153.
59.    Птуха В. А. Номинативный аспект изучения наименований одежды в английском и украинском языках // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи : материалы VII междунар. заочной науч.-практ. конф., (Москва, 7 нояб. 2012 г.). – М. : Междунар. центр науки и образования, 2012. – С. 97–101.
60.    Птуха В. А. Мотиваційна основа номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : "Філологія" : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Ступак І. В.]. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2014. – Вип. 8. – Т. 2. – С. 180–182.
61.    Птуха В. А. Словотвірна деривація номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах // Актуальні питання гуманітарних наук : [міжвуз. зб. наук. пр. Дрогобицького держ. педаг. ун-ту ім. І. Франка] / [ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Вип. 11. – С. 134–140.
62.    Птуха В. А. Методологічна база аналізу номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". [зб.наук.пр.]/ укл. І.В. Ковальчук. – Острог : Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2016. – Вип. 60. – С. 216–220.
63.    Птуха В. А. Номінації одягу як джерело походження онімної лексики в англійській та українській мовах // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : "Філологія" : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Ступак  І. В.]. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2016. – Вип. 21. – Т. 2. – С. 148–151.
64.    Птуха В. А. Явище мотивації та внутрішня форма як основа номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах // Мова. Свідомість. Концепт : [зб. наук. статей] / відп. ред. О. Г. Хомчак. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – Вип. 7. – С. 97–99.